Projekt 12555 Avslutat Utveckling, implementering och förvaltning av ett enkelt beräkningsprogram för växthusgasutsläpp (carbon footprint) från markentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Sedan 2010 finns ett program i Excel för att räkna ut klimatpåverkan från efterbehandlingsentreprenader avseende förorenade områden. Programmet togs fram av Miljögeoteknikkommittén, Svenska geotekniska föreningen (SGF) tillsammans med bland annat NCC och med finansiering från bland annat SBUF. Parameterspecifika värden för koldioxidutsläpp finns i programmet. Användaren matar in fallspecifika faktorer såsom transportmängd, energiförbrukning, area på området, volym jord som kommer att schaktas med mera. Det beräknade resultatet redovisas som kilogram koldioxidekvivalenter, uppdelat på bland annat kontorsarbete, schakt, transporter och energianvändning. Flera av momenten är gemensamma med vanliga grundläggnings- och anläggningsentreprenader.

Syftet med föreliggande projekt var att gå vidare med beräkningsprogrammet för växthusgasutsläpp för att få en bred och kvalitetssäker användning. Genom att göra det webbaserat säkrades att alla som använder programmet utgår från samma "standardiserade" indata i en databas och alltid får tillgång till den senaste versionen. Målet var att få branschen för efterbehandling av förorenade områden och byggbranschen att se nyttan med verktyget och använda det som ett beslutsverktyg i olika projektskeden.

I projektet ingick att:
- se över och delvis anpassa programmet till konventionella markentreprenader
- föra över Excelprogrammet till en webbaserad lösning
- marknadsföra programmet och utbilda relevanta användare
- bygga upp en förvaltningslösning för verktyget.

Slutredovisningen utgörs beräkningsverktyget "Carbon footprint från efterbehandling och andra markarbeten" framtaget av Sveriges Geotekniska Förening (www.sgfmark.se).

Projektansvarig
  • NCC Construction sverige AB
Projektledare