Projekt 5026 Avslutat Fuktsäkerhet vid ekologiskt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När man talar om ekologiskt byggda småhus rör det sig ofta om hus utan plastfolie i väggar och tak, med cellulosaisolering eller lättbetong och med förstärkt självdrag. Kunskaperna om risken för fuktskador i nyare hus byggda med denna teknik är begränsade. Syftet har varit att genom fältmätningar utvärdera fuktsäkerheten hos några hus som anges vara byggda "ekologiskt", "miljöanpassat", "kretsloppsanpassat " eller "med hänsyn till miljö".

Studien har finansierats av SBUF och BFR och genomförts vid SP på initiativ av FoU-Väst, där representanter för ingående företag har medverkat i en referensgrupp. Fukt, temperatur, luftomsättning, täthet och flyktiga organiska ämnen (VOC) har mätts på plats i fem småhus. Simulering och laboratoriemätning har utförts som examensarbeten vid CTH och Högskolan i Borås.

Fyra av fem undersökta hus har fuktrelaterade problem: mögel i vindskonstruktioner, samt av kondens på mindre ytor på underlagstak. Lufttätheten var bristfällig i flera av de hus som hade träregelkonstruktioner, och mätningar visar att fukt tillförs. Både fuktkonvektion inifrån och fuktdiffusion inifrån kan ha bidragit till denna fuktillförelse. Sannolikt har konvektionen haft störst betydelse i dessa fall. Även byggfukt från lättbetong har spelat in. Konstaterade skador bedöms inte bero på valet av isoleringsmaterial. Material för "ekologiskt" byggande fungerar utmärkt om de används på rätt sätt och som del i ett system.

I rapporten rekommenderas bland annat att:
- se till att insidan av en konstruktion är några gånger mer diffusionstät än utsidan - gör fuktberäkningar
- utföra anslutningar, genomföringar, skarvningar av papp och skivor noggrant för att uppnå lufttäthet
- skydda material före och under byggskedet mot fukt och föroreningar
- utforma konstruktioner av lättbetong, betong och andra material som kan innehålla mycket byggfukt så att den kan torka ut
- utnyttja ventilerande skikt i konstruktioner som extra säkerhet vid fuktbelastning