Projekt 13208 Avslutat Komfortgolvvärme i flerbostadshus – olika tekniska lösningar och beräkningsmetodikers påverkan på energiprestanda

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Detta projekt har undersökt hur branschen tolkar och hanterar komfortgolvvärmes förväntade energianvändning i badrum i flerbostadshus. Med komfortgolvvärme avses: Komfortgolvvärme avser alla golvvärmesystem i bostäder (oavsett värmebärare och styrning) som inte krävs för att upprätthålla avsedd inomhustemperatur vid dimensionerande förutsättningar.

Idag anger Sveby följande: I de fall komfortgolvvärme i badrum förekommer, bör ett tillägg göras med 1000 kWh/lägenhet och år för uppvärmning, även om golvvärmen är kopplad till hushållselen. […] Tillgodogjord andel för driftel (fastighetsel) får anses vara den samma som för hushållselen, det vill säga 70 %.

Projektet har visat att kunskapsnivån avseende Sveby och våra byggregler är för låg. Det behövs mer utbildningsinsatser vilket skulle leda till mer förutsägbarhet och sundare konkurrens i byggbranschen.

Avseende komfortgolvvärme i badrum så har val av temperatur störst påverkan på komfortgolvvärmens energianvändning. Frånluftsflöde i relation till badrumsgolvyta har också en tydlig påverkan. Vid 26 °C badrumsgolvtemperatur uppnås en energianvändning som ungefär motsvarar Svebys nuvarande schablon. Vid 24 °C golvtemperatur motsvarar cirka 40 % av schablonen. 22 °C golvtemperatur motsvarar mindre än 10 % av schablonen.
Projekt som önskar att uppnå låg energianvändning för komfortgolvvärme rekommenderas:
- Sänk golvtemperaturen på komfortgolvvärmen, installera någon form av maxbegränsning.
- Golvisolering i badrummet kan minska energianvändningen med upp till 30 %.
- Golvisolering i kombination med schemastyrning i badrummet kan ytterligare minska energianvändningen, cirka 10 % -enheter upp till 40 %
- Rekommendera boende att hålla badrumsdörren stängd
- Väl isolerade badrumsväggar
- Isolera bjälklag
Komfortgolvvärme bör kunna installeras i projekt och avsteg göras från Svebys rekommendation förutsatt:
- Teknisk lösning är tydligt definierad
- Normalt brukande är definierat och de boende informeras om detta
- Beräkning/simulering utförs i projektet där det är möjligt att simulera komfortgolvvärme med hänsyn tagen till teknisk lösning och användande
- Mätning/verifiering genomförs i projektet så att det är möjligt att se om golvvärme används som avsett. För att möjliggöra eventuell korrigering av uppmätt energianvändning

Energianvändningen är starkt beroende av valet av golvvärmetemperatur, brukarnas beteende. Baserat på resultatet från denna analys går det dock inte att dra några slutsatser om vad som kan anses som normalt brukande gällande komfortgolvvärme i badrum.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare