Projekt 12209 Avslutat Utvecklingsprojekt inom grusåtervinning på väg - Modifierad Saga

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den så kallade 'Saga-Metoden' är den idag förhärskande metoden för grusåtervinning av vägar. Den är dock behäftad med en del problem: - Stillestånd på grund av reparationer och underhåll av framförallt sållningsvalsen med dess pinnar - Förhållandevis låg kapacitet - Problem som uppkommer med sållning av blött och därmed tungt material - Brister i sållningsfunktionen då jordtuvor med mycket rötter kan bli kvar i små klumpar på vägen. Syftet med projektet var att lösa ovan nämnda problem genom en modifierad SAGA metod. Resultatet ledde till: - Ökad kapacitet och därmed kortad byggtid på en given vägsträcka. Upp till dubbla kapaciteten kan vara möjlig. - Minskad stilleståndstid på grund av underhåll - Förbättrat slutresultatet på vägen genom en bättre utförd sållning och inblandning av påfört fraktionsmaterial. - Förbättrad produktionsekonomi Slutredovisning utgörs av rapporten "Utvecklingsprojekt inom grusåtervinning av vägar - Modifierad Saga", Dan-Magnus Sköld, Skanska (sex sidor och en ritningsomgång. Kontakta SBUF om ni vill rekvirera en komplett omgång).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare