Projekt 12209 Avslutat Utvecklingsprojekt inom grusåtervinning på väg - Modifierad Saga

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den så kallade 'Saga-Metoden' är den idag förhärskande metoden för grusåtervinning av vägar. Den är dock behäftad med en del problem:
- Stillestånd på grund av reparationer och underhåll av framförallt sållningsvalsen med dess pinnar
- Förhållandevis låg kapacitet
- Problem som uppkommer med sållning av blött och därmed tungt material
- Brister i sållningsfunktionen då jordtuvor med mycket rötter kan bli kvar i små klumpar på vägen.

Syftet med projektet var att lösa ovan nämnda problem genom en modifierad SAGA metod.
Resultatet ledde till:
- Ökad kapacitet och därmed kortad byggtid på en given vägsträcka. Upp till dubbla kapaciteten kan vara möjlig.
- Minskad stilleståndstid på grund av underhåll
- Förbättrat slutresultatet på vägen genom en bättre utförd sållning och inblandning av påfört fraktionsmaterial.
- Förbättrad produktionsekonomi

Slutredovisning utgörs av rapporten "Utvecklingsprojekt inom grusåtervinning av vägar - Modifierad Saga", Dan-Magnus Sköld, Skanska (sex sidor och en ritningsomgång. Kontakta SBUF om ni vill rekvirera en komplett omgång).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare