Projekt 11968 Avslutat Internationella utvecklingsprogram inom ICT

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En stor del av bygg- och fastighetsektorn är kopplat till offentliga aktörer. Därför har bygg- och fastighetsektorn stor betydelse för de berörda offentliga aktörerna men även stor betydelse för landet, företag och den enskilda medborgaren.

Sverige har tidigare under lång tid varit ledande både avseende forskning samt bransch- och företagsmässig användning av IT i bygg- och fastighetssektorn. Aktiviteterna inom området har dock varit mycket begränsade sedan 2002 samtidigt som den internationella utvecklingen accelererat under samma tid.

I andra länder har det varit stora offentliga beställare som tagit initiativ till, delfinansierat och drivit nationella utvecklingsprogram inom ICT. Exempel på sådana initiativ är Building smart i Norge, Det digitale byggeriet i Danmark samt projekt som VERA, SARA och PRO IT i Finland. Detta är en begränsande faktor för den svenska byggsektorns omvandling.

Projektets syfte var att tydliggöra för forskningsfinansiärerna Vinnova, Formas och Boverket, samt offentliga beställare inom fastighet och förvaltning, betydelsen av de offentliga aktörernas satsning på ICT.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge", Ronny Andersson, LTH och Cementa, Bo-Christer Björk, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors, Anders Ekholm, LTH, och Peter Johansson, Jönköpings Tekniska Högskola.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare