Projekt 13618 Avslutat Stabilisering av schaktmassor bestående av lös lera

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I många projekt i Göteborgsregionen utförs schakter i lös lera. Den omrörda leran är i regel inte lämplig att använda för något annat än terrängmodellering med flacka slänter. De massor som inte ryms inom projektet eller angränsande projekt transporteras oftast till deponier eller används som utfyllnadsmassor i havsvikar (exemplelvis Torsviken i Göteborg). Kan dessa massor i stället användas mer effektivt inom projekten kan transporter och kostnader för deponering av massorna reduceras.

Projektets slutsatser: Att utföra markstabilisering i syfte att göra lös lera mer hanterlig och/eller använda stabiliserad lösa lera som utfyllnadsmaterial har i föreliggande studie visat sig kunna vara lönsamt. Beroende på projektets förutsättningar kan både kostnad och utsläpp av CO2-ekvivalenter reduceras. Potentialen ligger framför allt i att minska eller undvika transporter av lera och fyllnadsmaterial.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare