Projekt 11724 Avslutat Restprodukter inom EU. En lagstiftning - olika nationella strategier?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet kartlade skillnaderna i tillämpningen av den övergripande EU-lagstiftningen för användning av alternativa material (restprodukter), som kan omfattas av avfallsbegreppet, i ett urval av länder inom EU. Vidare sammanställs för de olika länderna vilka strategier som tillämpas samt hur användningen, praxis och nationell lagstiftning kommer att utvecklas inom den närmsta framtiden.

Slutredovisningen utgörs av SGI Rapport 1:2008 "Användning av restprodukter inom EU - Olika nationella strategier", Anna Wilhelmsson och Gunilla Jansson (132 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare