Projekt 12626 Avslutat Miljontrumman. Undertrycksskapande störttrumma för rivningsarbeten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte har varit att ta fram en prototyp till en ny typ av störttrumma "Miljontrumman" som tillsammans med befintlig kringutrustning innebär ett helt nytt arbetssätt för uttransport av rivningsmassor. Arbetssättet minimerar såväl exponeringen av damm som det rent fysiska arbetet. Projektet har i sin karaktär bedrivits på ett mycket praktisk plan där framtagning och testning av prototyp har varit i fokus. Likaså genomförandet i ett verkligt projekt, i en av Familjebostäders fastigheter på Bankogatan i Göteborg. Vid genomförandet krävdes stort hänsynstagande till entreprenören som också visade mycket god samarbetsvilja. Det var viktigt att inte störa den känsliga produktionstiden som stambyte innebär. Projektet fick därför genomföras så att Miljontrumman monterades och testades med ständig beredskap på att återgå till invanda traditionella arbetssätt. Att det fungerar att använda Miljontrumman och uppnå arbetsmiljömässiga fördelar har visats i projektet. Resultatet efter att Miljontrumman monterades kan sammanfattas enligt nedan:
- Huvudmålet att ta bort ett av stamrenoveringarnas tyngsta arbetsmoment, att manuellt flytta rivningsmassor, lyckades
- Undertryck i arbetsområdet säkerställdes, systemet åstadkommer på detta vis ett helt slutet system som förhindrar dammspridning i transporter mellan badrum och deponi
- Bonuseffekter i form av logistikvinster och annan positiv påverkan av parallellt pågående processer/verksamheter kan påvisas
- Målbilden uppfylldes väl och Miljontrumman ändrar helt på den för yrkesmännen och kvarboende så ansträngande rivningsprocessen vid stambyten. Ytterligare produktutveckling och effektivisering av systemet är möjligt så att ännu bättre resultat kan uppnås.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Miljontrumman. Undertrycksskapande störttrumma för rivningsarbeten", Jörgen Egnell, Stamfast AB (29 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare