Projekt 13222 Avslutat Rörschakt för tappkallvatten och VVS-installationer i kök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektets syfte och mål, har varit att få hållbara typlösningar för ett vattenskadesäkert byggande av kök och tappvattenschakt, framtagna med branschövergripande arbetsgrupper för att få största acceptans för lösningarna. Och att informera och sprida kunskapen till alla byggbranschens olika aktörer.

VVS-installationer i kök har de senaste åren blivit mer och mer omfattande med ökat antal vattenanslutna apparater, vilket väsentligt ökat risken för vattenskador. Det har bland annat redan visat sig i Vattenskadecentrums vattenskadestatistik. Fler vattenanslutna apparater ger ett ökat antal kopplingar både på mindre bra ställen och även i diskbänksskåpet där utrymmet också ska räcka till ett ökat antal sophanteringskärl.

Tappvattenschaktets utformning har aktualiserats ytterligare när Boverket kom med nya byggregler 2015, där det ställs krav på tappkallvattentemperaturer i stammar. Mätningar från till och med nyproducerade lägenheter har visat på mycket höga och riskfyllda tappkallvattentemperaturer. Målet i projektet har varit utforma krav så att byggbranschen ska kunna utföra tappvattenschakt som uppfyller Boverkets byggregler och därmed också förhindra legionellatillväxt och vattenskador.

Slutredovisningen utgörs av projektrapporten "Rörschakt för tappkallvatten och VVS-installationer i kök" (fem sidor) och broschyrerna "Säkra köket mot vattenskador" respektive "Tappvattenschakt, förslag till utformning".

Projektansvarig
  • Säker Vatten AB
Projektledare