Projekt 13907 Pågående Experimentell bestämning av dränerade egenskaper hos lermorän

Projekttid

Sammanfattning

Regionen Lund-Malmö-Köpenhamn, är ett av de snabbast växande ekonomiska områdena i Europa, en region grundlagd på lermorän.Detta har inneburit ett ökat intresse för detta material och en stark önskan från industrin att förbättra förståelsen för dess beteende samt reducera risker och kostnader. Dagens sätt att utvärdera lermoränens egenskaper innehåller stora osäkerhetsfaktorer och resulterar I en underskattning av materialparametrarna och därmed överdimensionering av konstruktionerna.En djupare förståelse av materialbeteendet kommer att leda till en effektivare design, med exempelvis
plattgrundläggning i stället för pålning, lägre kostnader, mindre resursanvändning, mindre koldioxidutsläpp, mer hållbar konstruktion, minskad risk och minskad byggtid.
Projektet syftar till att utveckla förmåga och kunskap att undersöka och analysera olika sammansättningar av lermoräns tidsberoende beteende (dränerat) för att kunna korrelera och omkalibrera befintliga empiriskt bestämda materialegenskapermed in situ mätningar.Vidare skall även inverkan av styva inneslutningar undersökas med hjälp av avancerade röntgenbaserade experimentella tekniker. Denna kunskap ger ytterligare värdefullt underlagför nya och förbättrade empiriska samband.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare