Projekt 7070 Avslutat Självtorkande voter i betongplattor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning
Voter i bottenplatta på mark ger ett positivt bidrag till plattans styvhet, men de kan också ofta medföra problem om plattan ska beläggas med fuktkänsliga ytskikt. Då voten kan ha en tjocklek som är flera gånger större än plattan i övrigt rymmer den mycket fukt som tar lång tid att torka ut. Eftersom dagens produktionstidplaner ej rymmer den tid som behövs för att torka voten till erforderlig RF-nivå behövs nya grepp för att klara detta och undvika fuktskador med åtföljande emissioner.

Syftet har varit att undersöka om fuktproblematiken går att undvika genom att först gjuta själva voten med en betong med så lågt vattencementtal (vct) att den självtorkar till önskad RF-nivå för att därefter gjuta bottenplattan med fuktdimensionerad betong och därigenom åstadkomma ett system där bottenplatta och vot torkar relativt oberoende av varandra.

Med bidrag från SBUF har arbetet utförts av Skanska Sverige AB i samarbete med Skanska Teknik AB och institutionen för Byggnadsmaterial, Chalmers. I projektet har genomförts fuktberäkningar och ett fullskaleförsök omfattande fuktmätningar i samband med byggandet av kvarteret Tranan i Täby.

För samtliga betongytor på kvarteret Tranan valdes nivån på RF före golvläggning till 85 %. Målsättningen var att nå denna nivå sex veckor efter gjutning, med värmepåsläpp efter två veckor, och utifrån denna målsättning valdes betongkvalitet med hjälp av SBUF:s lathund för betongtorkning. Voten, upp till plattans undersida, göts med en betong med silikatinblandning med vbt = 0,34 (vbt = vattenbindemedelstal). Bottenplattan göts med en betong med vbt = 0,40 förutom i våtutrymmen där vbt = 0,34 användes. Betongen tillverkades med Std Portland Slite cement.

Enligt projektrapporten visar de mätningar som utfördes att ett system där vot och platta torkar oberoende av varandra och där man väljer vbt i voten beroende på önskad RF-nivå kan fungera i praktiken. Mätningarna gav inga indikationer på att fukten i plattan påverkade betongen 50 mm ned i voten. Därför föreslås detta mätdjup för att kontrollera betongen i voten. Det sägs även att mätningarna visar att ett likvärdigt resultat uppnås när man mäter mitt i plattan och i en del av plattan som ligger över en vot, varför plattan kan förutsättas torka likvärdigt oberoende om underlaget är cellplast eller betong med vbt = 0,34.