Projekt 11865 Avslutat Konkurrens och samverkan inom väg- och beläggningsmarknaden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Uppsala Universitet som genomfördes som ett industridoktorandprojekt.
Byggsektorn anses ofta uppvisa ett antal effektivitetsproblem, en slutsats som ofta dras oberoende av upphandlings- och entreprenadform trots att det ofta antas att skillnader dem emellan föreligger. Föreliggande studie undersöker skillnader och likheter mellan entreprenadformer genom en longitudinell fallstudie baserad på två relativt stora infrastrukturprojekt: en traditionell utförandeentreprenad och en okonventionell totalentreprenad med totalåtagande (projektering, byggande och underhållsåttagande).

Den empiriska delen av undersökningen, vilken utöver de två huvudprojekten även inkluderar omfattar aspekter av ett antal tidigare och senare projekt, utfördes genom litteraturstudier, intervjuer och observationer. Den komplexa organisatoriska kontexten associerad med respektive fallstudie studerades dels genom att utvärdera varje huvudprojekt som ett mindre organisatoriskt nätverk bestående av en kund, en konsult och en entreprenör, dels via så kallade interorganisatoriska kopplingar mellan respektive huvudprojekt och övriga projekt. Effekten av vald entreprenadform undersöktes med en modell bestående av de tre koncepten: osäkerhet, interaktion och kunskap.

Resultaten indikerar att betydande skillnader föreligger mellan de två entreprenadformerna rörande alla tre koncepten. Generellt resulterade den traditionella utförandeentreprenaden i låg grad av osäkerhet, interaktion och kunskap för de inblandade aktörerna medan totalentreprenaden resulterade i högre grad. Även om skillnader kunde observeras för de två entreprenadformerna enbart genom en direkt jämförelse mellan de två huvudprojekten, så blev effekten av entreprenadform på osäkerhet, interaktion och kunskap än mer intressant när tidsfönstret utökades bortom huvudprojektens start och slutdatum. Detta gäller i synnerhet graden av interorganisatoriska kopplingar mellan olika projekt. Det teoretiska ramverket som användes i studien bidrar till tidigare forskning genom att möjliggöra ett sätt att karaktärisera entreprenadformer, skillnader dem emellan, och hur kunskap erhålls beroende på interaktion och osäkerhet.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Comparing Procurement Methods in Road Construction Projects - Influence on Uncertainty, Interaction and Knowledge", Robert Lundström, Uppsala Universitet (252 sidor).

Projektansvarig
  • NCC ROADS AB/Robert Lundström
Projektledare