Projekt 13772 Avslutat Uppföljning av anläggningssektorns växthusgasutsläpp på nationell nivå

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet är att möjliggöra uppföljning och utvärdering av utsläppen av växthusgaser inom anläggningssektorn på nationell nivå. Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av utsläppen av klimatpåverkande gaser i Sverige.

Eftersom en stor del av det material som används importeras sker också stora utsläpp utanför landets gränser.
För att förstå hur utsläppen förändras över tid och kunna implementera lämpliga åtgärder från politiskt och tekniskt håll krävs mätning och uppföljning.

Detta blir avgörande för att nå de långsiktiga klimatmålen för anläggningssektorn. För byggsektorn finns redan idag uppföljning av utsläppen i Boverkets årliga sammanställning, men någon motsvarighet för anläggningssektorn finns inte.

Inom detta projekt har ett förslag till en metod för mätning och uppföljning tagits fram som bygger på en kombination av officiell statistik från SCB i form av miljöräkenskaper, bransch- och företagsdata om användning av mängder och utsläpp från produkter och material samt LCA-analyser av delsektorerna bygg- och fastighet, transportinfrastruktur och övrig anläggning.

I dagsläget finns det dock ingen som har i uppdrag att bidra med kunskap och information om anläggningssektorns utsläpp på samma sätt som Boverket har för byggsektorn. Det behövs ett uppdrag eller direktiv från regeringen där en part får i uppgift att ansvara för uppföljningen av anläggningssektorns samlade utsläpp.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare