Projekt 11159 Avslutat Resultats spridning vid analys avasfaltbeläggningars vattenkänslighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kvantifiera den spridning som förekommer vid bestämning av ITSR. Omfattade utförande av provyta i full skala samt uttag av ett stort antal asfaltprover följt av analys och statistisk bearbetning av resultat. Resultatet kan användas som underlag för diskussioner avseende kvalitetsvärdering av asfaltbeläggningar genom provning av funktionella egenskaper.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare