Projekt 12836 Avslutat Planeringsverktyg för ekosystemtjänster inom ramen för BREEAM Communities och Ceequal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Som ekosystemtjänster räknas de tjänster som nyttjar ett ekosystems biologiska komponenter och de definieras som "Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande". Ekosystemtjänster indelas vanligen i reglerande, försörjande, kulturella och stödjande tjänster. Detta projekt har studerat förutsättningarna för att arbeta med ekosystemtjänster inom miljöcertifiering samt hur grönytefaktorn skulle kunna utgöra ett kompletterande verktyg.

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbart ett bygg- eller anläggningsprojekt alternativt ett stadsdelsutvecklingsprojekt är. Utifrån ett certifieringssystem kan en byggnad eller ett område erhålla ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns åtskilliga system på den nationella och internationella marknaden. I detta projekt har fokus legat på BREEAM Communities (stadsdelar), BREEAM-SE (fastigheter) och CEEQUAL (anläggningsprojekt).

Grönytefaktorn är i sin tur ett planeringsverktyg som hanterar mångfunktionalitet och ekosystemtjänster och som bygger på användning av grönska och dagvatten för att stärka och bevara stadens ekosystem, skapa attraktiva rekreationsmiljöer och klara anpassning till ett förändrat klimat.

I denna studie har de olika certifieringssystemen analyserats för att se hur de beaktar ekosystemtjänster. Utifrån analysen har sedan de kriterier som hanterar frågor kopplade till ekosystemtjänster identifierats. Arbetet har resulterat i ett förslag till process för arbetet med ekosystemtjänster inom respektive certifieringssystem. Processen är tänkt att fungera som vägledning vid urval av kriterier samt tydliggöra på vilket sätt dessa kriterier har betydelse för ekosystemtjänsterna. Processen för respektive certifieringssystem är uppdelad i en utredande del, en strategi för genomförande och en del för förvaltning över tid. Dessa processer kompletteras sedan med förslag på hur arbetet med ekosystemtjänster kan stärkas upp med kompletterande utredningar och lämpliga kompetenser samt med hjälp av planeringsverktyget grönytefaktorn. En analys av hur ekosystemtjänsterna hanteras i grönytefaktorn visar att verktyget både direkt och indirekt kopplar ihop många olika ekosystemtjänster och är ett bra styrande verktyg som kan understödja och komplettera certifieringssystemen.

Certifieringssystem har idag uttalade kriterier för att arbeta med inventering och analys av ekologiska värden men inget system talar i direkta termer av ekosystemtjänster. Flexibiliteten inom certifieringssystemen, det vill säga möjligheten att själv välja vilka kriterier man vill jobba med och hur man uppnår dessa, innebär dessutom att det inte är självklart att projekten eller stadsdelen når en god hantering av ekosystemtjänster. Genom att följa de processer och övergripande holistiska angreppsätt för ekosystemtjänster inom miljöcertifieringen som rapporten redovisar, kan byggherren eller entreprenören redan idag utan ett alltför stort merarbete utveckla sina åtgärder för ekologiska poäng till en mer systematisk hantering av ekosystemtjänster. Dessa processer kan också användas som ett förslag på hur certifieringssystemen kan utvecklas för att tydligare integrera ekosystemtjänstperspektivet i bygg- och planeringsprocessen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ekosystemtjänster inom miljöcertifiering", Jeanette Green, Charlotte Bejersten Nalin och Petra Brinkhoff, samtliga NCC, samt Åsa Keane, White, och Marie Åslund, WSP (39 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare