Projekt 11633 Avslutat Kartläggning av tappvatteninstallationer i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet var ett komplement till det pågående projektet Legionella förvärvad utanför sjukhusmiljö (11141). Omfattade en kartläggning och bedömning av representativitet för de tekniska riskaspekter som identifierats i projekt 11141 samt konsekvensbedömningar för de förslag till åtgärder som ingår i slutrapporten.

Projektet redovisas i rapporten "Kartläggning av vissa installationer i byggnadsbeståndet i samband med vattenförsörjning", VVS-Installatörerna, november 2004 (26 sid).

Projektansvarig
  • VVS-I Service AB
Projektledare
Relaterade projekt