Projekt 11904 Avslutat Vidareutveckling av Prall-metoden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Slitaget från dubbtrafiken ökar på grund av mer trafik och ett optimalt val av slitlagerbeläggning blir allt viktigare utifrån partikelgenerering, buller och teknisk livslängd. Relevanta och funktionsinriktade mätmetoder behövs.

Prall (FAS Metod 471, EN 12697–16) är en metod som ger en bra tillståndsbedömning av en slitlagerbeläggning och dess förmåga att motstå dubbdäckstrafik. Prall-metoden har visat mycket goda korrelationer med vad som händer med asfaltbeläggningarna ute på vägen. Syftet med detta projekt har varit att eliminera punkter i utrustningen som stör provningen samt påverkar maskinens tillstånd.

Projektet inleddes med en förstudie för att få mer erfarenheter från tidigare forskning kring prallmetoden. Arbetet fortsatte sedan med att vidareutveckla prallmetoden och en översyn av metodbeskrivningen. Därefter följde laboratorieundersökningar av stenmaterial, labblandning av provbeläggningar och instampning av marshallpackade provkroppar. Ringanalyser utfördes med syfte att mäta spridningarna mellan laboratorierna samt spridningarna mellan enskilda resultat på samma laboratorium. Tidigare undersökningar och resultaten från den första ringanalysen i denna rapport visade att precisionen bland laboratorierna varierade en del, speciellt massor med grövre stenstorlek.

Ett stort arbete har lagts ned på att försöka hitta en referensprovkropp för användning i ringanalyser. Projektet har kommit fram till att den bästa referensen är att använda sig av ABS16 med ett välkänt och välgraderat stenmaterial där det förväntade Prall-värdet ligger kring 30 ml. Den andra ringanalysen med detta material visar också att spridningarna mellan de olika utrustningarna var mycket små.

Undersökningarna av en sänkning av varvtalet för prallmaskinen inte är en lämplig förändring i metoden. Målet framöver bör vara att fortsätta ligga kvar på 950 varv per minut och i stället modifiera utrustningen för att kunna klara av denna påfrestning.

Samarbete med Peab och VTI. Samfinansiering med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Vidareutveckling av Prallmetoden", Patryk Gorski, Skanska (30 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB / Ove Lagerqvist
Projektledare