Projekt 13103 Avslutat Visuell erfarenhetsåterföring

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Linköpings universitet.

Denna förstudie representerar en del i ett övergripande mål att utveckla och implementera nya arbetsmetoder för erfarenhetsåterföring genom att utnyttja kunskap och teknik för visuella hjälpmedel. Syftet med förstudien är att undersöka möjligheter och tillämpningar för användandet av nya tekniska hjälpmedel som adresserar behovet av kunskap i produktionsfasen av ett byggprojekt.
Den problematik som identifierats i förstudien är att tiden oftast inte räcker till och att det är svårt att samla alla deltagare som är berörda. Det framhålls också vikten av att det finns någon (eller något) som fungerar som ”mäklare” av kunskapen. Däremot vad man skall kommunicera, vilken form av kunskap som är överförbar, mellan projekten är ett område som måste preciseras ytterligare. Det som kan utkristalliseras när det gäller kunskapsöverföring mellan projekt är behovet av IT-stöd som länkar ihop de, vanligen i tid och geografi, åtskilda projekten. Det finns redan utveckling som pågår kring kommunikation inom projekt (olika verktyg som stöder BIM), dock så visar inte dessa studier på om det är tänkt att informationen också skall kunna ”lagras” för framtida projekt. Det som studierna däremot visar är att informationsstrukturen som behövs för att sprida kunskap från tidigare projekt mångt och mycket finns på plats.
Det har också identifierats att möjligheten att kommunicera flera budskap samtidigt ökar om situationen visualiseras. Till exempel så kan en och samma visualisering (genom film eller animering) innehålla både arbetsmiljö- och produktivitetssituationer som är viktiga att beakta. Till viss del visar också förstudien på situationer där visualiseringar bidra till att överföra ”tyst” kunskap.

Slutredovisningen utgörs av förstudien "Visuell erfarenhetsåterföring i byggprocessen", Anders Vennström, Dag Haugum och Jonas Lundberg, samtliga Linköpings Universitet (17 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare