Projekt 13922 Avslutat Energiberäkning av bostadshus med injusterade luftflöden i obalans

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Energisimuleringar har utförts för att studera påverkan av luftflödesobalans på
energiprestanda av bostadshus, där framför allt ändring av uppvärmningsbehovet har
analyserats. De två avgörande trenderna som uppstår vid luftflödesobalans är:
1) ökning av energi till rumsvärmare på grund av ett ökat infiltrationsflöde, och
2) minskning av energi till eftervärmningsbatteri på grund av ett reducerat tilluftsflöde samt bättre värmeåtervinningsgrad. Detta i sin tur medför i de flesta fall att skillnaden den totala uppvärmningen på grund av luftflödesobalans blir minimal.
Resultat visar att ett ökat uppvärmningsbehov på upp till 1-2 kWh/m²/år kan observeras vid luftflödesobalans i byggnader som har sämre formfaktor (>1) samt lägre
tilluftstemperatur (<20°C). I övriga fall är ändring i uppvärmningsbehovet försumbar.
Byggnadens lufttäthet, placeringsort, vindprofil och själva andelen luftflödesobalans har inte visat någon märkbar inverkan på resultatet.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare