Projekt 12934 Avslutat Produktionsuppföljning av entreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Produktionsuppföljning på ett bygge är ett nödvändigt och betydelsefullt inslag i planeringsarbetet. Uppföljningens positiva effekter är många och dessa kan man tillgodogöra sig redan under pågående produktion.
- Kontroll av pågående produktion ger goda möjligheter till omedelbart ingripande om man upptäcker avvikelser i förhållande till planeringen.
- Helt aktuella uppgifter erhålls vilket ökar kvaliteten och sälerheten för vidare detaljplanering inte minst vid veckoplanering samt i samband med arbetsberedning och ekonomiska prognoser.
- Störningar i allmänhet upptäcks i ett tidigt skede vilket förhindrar upprepning och nedbringar dess omfattning och verkan.
- Felaktig disponering av resurser upptäcks och därmed skapas goda möjligheter att komma till rätta med problemet.
- Felaktiga metoder noteras och ger underlag för att dessa kan rättas till och förbättras.
- Felaktig materialhantering konstateras och fortsatta felgrepp undviks.
- Nya idéer kan veckas genom att man har en närhet till produktionen, dess situationer och frågeställningar.

Uppföljningsverksamhetens positiva effekter bidrar onekligen till bättre produktionsekonomi. Därtill kommer värdet av det insamlade och dokumenterade material för kommande objekt i företaget. Uppföljningens positiva inverkan på kommande objekt är också flera, exempelvis:
- Säkrare planeringsunderlag ger bättre planering och därigenom bättre produktionsresultat.
- Upprepning av misstag undviks.
- Kalkylatorn tillförs fortlöpande aktuella resultat från produktionen vilket påtagligt ökar säkerheten i bedömningarna och således ger mer tillförlitliga, bättre kalkyler

En riktad uppföljning i form av datainsamling som det härdokumentet handlar om ger således ytterligare mervärden. Man måste betänka att förändrade förutsättningar i produktionen ropar efter nya datauppgifter för planering och kalkylering. Nya metoder utvecklas, nya produkter, nytt material, nya hjälpmedel kommer fram, byggnadernas utformning skiftar. Man kan inte förlita sig på eventuellt tillgängliga gamla uppgifter. Insamling av erfarenheter från produktionen ökar kunskapsnivån specifikt inom det berörda området men kan också ha positiva effekter i ett vidare perspektiv. Ökade kunskaper om prestationer i produktionen innebär att man får chansen till att bedriva verksamheten som helhet på ett sådant sätt att man får ett bättre ekonomiskt utfall i en mer arbetsmiljövänlig verksamhet. Vår förhoppning är att ansvariga i byggföretagen förstår detta och handlar därefter i form av en ambitiös satsning på datainsamlingsverksamheten.

En viktig förutsättning för detta är utbildning av egen personal, gärna i kombination med en i grunden genomtänkt kombination med en sådan satsning från branschorganisationernas sida. Ett dylikt upplägg skulle kunna täcka upp behovet även hos mindre entreprenörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktionsuppföljning av entreprenader", Ervin Révai, Ervin Révai konsultbyrå AB, och Emelie Appelberg och Daniel Thorn, bägge MVB Öst AB (70 sidor).

Projektansvarig
  • MVB Öst AB
Projektledare