Projekt 12830 Avslutat Ny utförandestandard för vindkraftsfundament TC 88, Tower and Foundation Design

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Utformningen av torn och fundament för vindkraftsfundament har historiskt skett med en stor portion ingenjörskunnande, som i varje enskilt fall anpassats till turbinleverantörens mått och krav. Detta har medfört låg rationalisering och försvårat ett effektivt byggande av torn och vindkraftsfundament, vilket har framkallat att en internationell utförandestandard börjat tas fram.
Dimensionering av vindkraftverk skiljer sig från andra byggnadsverk beroende på dynamiska laster, stora utmattningslaster, fundament med stor excentricitet med mera varför detta inte alltid täcks in i de olika nationella och internationella standarder som finns idag.

Arbetet har bestått i att medverka i IEC:s arbetsgrupp 61400-6 ”Tower and Foundation design”. Målet för arbetsgruppen var att skriva en ny internationell norm för projektering av torn och fundament till vindkraftverk. Projektet har hittills utmynnat i ett första utkast till norm, ”Committee draft”.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "IEC TC88 - 61400-6 Tower and Foundation design, Internationell norm för dimensionering av torn och fundament till vindkraftverk", Karl Lundstedt, Skanska (66 sidor och 14 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare