Projekt 13483 Avslutat IT-verktyg för asfaltunderhållsplanering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Planering av beläggningsåtgärder på nybyggda och befintliga vägar är en stor utmaning i branschen. Idag finns inget sammanhållet automatiserat och objektivt verktyg för att redovisa och kommunicera historiska resultat och prognoser för enskilda eller grupper av väg- och beläggningsentreprenaders funktion (främst spår och IRI).

För att kunna bedöma framtida underhållskostnader vid denna typ av
kravställning behövs modeller som kan prognostisera spårdjupsutvecklingen. Sättet detta projekt tittat på utgår från är att på relativt detaljerad nivå utnyttja succesiva data från den aktuella entreprenaden, som sedan prognostiseras. Det framtagna verktyget har under utvecklingsprojektet även testats på sju totalentreprenader.

Resultaten från studien indikerar att det med verktygets prognosmodell kan vara möjligt att bättre prediktera tvärgående ojämnhet (”spårdjup”) över tid för att bedöma framtida underhållsbehov jämfört med andra arbetssätt där man manuellt prognostiserar spårdjupsutvecklingen eller med den enklare form av prognostisering som kan göras på 100 m-nivå i Trafikverkets webbtjänst PMSv3. Utvärdering och verifiering av nyttor bör göras i fortsatt arbete.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare