Projekt 12871 Avslutat Arbetsmiljö/säkerhet- Identifikation av orsakssamband med syfte att reducera arbetsplatsolyckor inom väg- och banområdet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna studie har genomförts på uppdrag av Branschrådet inom avtalsområdet Väg och Ban.
Studien genomfördes i form av fem stickprov på utvalda anläggningsprojekt eller drift- och underhållsentreprenader inom väg- och banområdet. Urvalet av objekt styrdes mot projekt och entreprenader där Trafikverket är beställare. Vidare valdes entreprenader med olika huvudentreprenörer ut.
För att får en spridning valdes vardera en drift- och underhållsentreprenad inom väg (driftområde södra Halland) respektive järnväg (driftområde Södra stambanan).
De tre återstående projekten var ett stort investeringsprojekt inom järnväg (tunneln genom Hallandsås), ett stort vägprojekt (cirka 20 km motorväg E 4 Sundsvall inklusive bro över Sundsvallsfjärden) och ett mindre vägprojekt (utbyggnad 12 km av E 22 i Skåne till motorvägsstandard).
Fokus har varit på hur de olika entreprenörerna arbetar med arbetsmiljö, men även byggherrens engagemang för och sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor har undersökts. Arbetsskadestatistik för de olika projekten har inhämtats. De studerade företagen ligger sammantaget bättre till än branschgenomsnittet. De rapporterar förhållandevis många tillbud, men frekvensen för arbetsskador ligger generellt något under branschgenomsnittet.
Studien har resulterat i en rad förbättringsområden och en lista med åtgärdsförslag men materialet är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Studie av arbetsmiljöarbetet inom anläggningsbranschen i fem olika väg- och banentreprenader i Sverige", Anders Brännström, Faveo Projektledning (34 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare