Projekt 12974 Avslutat Kartläggning av missfärgning på olika typer av fasader. En förstudie.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Mikroorganismer som växer på fasader kan orsaka omfattande missfärgning, något som ofta utgör ett problem för husägaren då det kan ge ett estetiskt ofördelaktigt intryck av byggnaden. Påväxten uppkommer som ett resultat av en komplex process som omfattar flera parametrar, bland dem biologiska faktorer, klimatfaktorer och faktorer kopplade till byggnaden.

I denna rapport beskrivs och diskuteras dessa faktorer och deras betydelse för uppkomst av påväxt, baserat på vetenskapligt publicerad forskning. Ett kapitel i rapporten handlar om sanering och underhåll av fasader. Baserat på den kunskap som finns i litteraturen ges förslag till fortsatt forskning som kan bidra till att problemen med missfärgade fasader minskar. Sist i rapporten har referenser till ett antal vetenskapliga artiklar kategoriserats utifrån ett antal nyckelord för att underlätta för den som vill sätta sig in i området.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Missfärgning av byggnaders fasader. En kunskapsöversikt", Pernilla Johansson och Carl-Magnus Capener, bägge SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (39 sidor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt