Projekt 11470 Avslutat Stabilitet för ytligt belägna konstruktioner i berg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU som syftade till att identifiera viktiga faktorer för stabiliteten hos ytnära tunnlar som i allt högre grad kommer att ingå i planerade undermarksanläggningar, framförallt i stadsmiljö. Målet var att upprätta en kvalificerad checklista över förhållanden som är nödvändiga att klargöra för en relevant studie av konstruktioners beteende, t ex bergets responskurva (Ground Reaction Curve), men även för en övergripande värdering av stabiliteten, inkluderande eventuella sättningar eller deformationer i anslutande konstruktioner ovan eller under jord. Omfattade en fördjupad litteraturstudie med avseende på spänningstillståndet nära markytan, konceptuella analyser av stabilitetsförhållanden för ytnära anläggningar med hänsyn till aktuell geologi, geometrisk utformning, bergtäckning och eventuella konstruktioner i den omedelbara omgivningen, värdering av olika faktorers betydelse för stabiliteten samt analys av något verkligt fall. Utfördes i samarbete med SveBeFo. Samfinansiering med Banverket.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Behaviour and stability of shallow underground constructions", Jimmy Töyrä, LTU, och SveBeFo rapport nr 81 "Stabilitet hos ytligt belägna tunnlar", Jimmy Töyrä, LTU (31 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC/L-O Dahlström
Projektledare