Projekt 5050 Avslutat Kvalitetsutvärdering av skelettasfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När Väg 94 togs i bruk uppstod en hel del frågor om tolkning och bedömning av resultat från provning av skelettasfalt. Framför allt var det provtagning med plåt samt det nya systemet för packningskontroll i väg (jämförelse mellan borrkärnor och Marshallhålrum) som vållade diskussion. Syftet har varit att med utökad och intensiv provtagning av asfaltmassa och beläggning utvärdera olika system för provuttagning och kvalitetskontroll samt att få en uppfattning om vilka variationer som förekommer i normal produktion.

Med bidrag från SBUF och Vägverket har Skanska Väst tillsammans med Ballast Väst, Vägverket och NCC genomfört detta projekt. Två objekt med beläggningen 90 ABS 16/B85 valdes ut, det ena (51.000 m) utfört av NCC Väst med Ballast Väst Borås som asfalttillverkare, det andra (110.000 m) av Skanska Väst med Skanska Väst Billingsryd som asfalttillverkare. Över 200 prover analyserades. Prov togs ut på flak efter lastning vid asfaltverk, i asfaltutläggarens mottagningstråg, bakom läggaren med hjälp av plåt och specialskoffa samt genom upptagande av borrkärnor från färdig beläggning. Analyserna har omfattat sammansättning (bindemedelshalt och kornstorleksfördelning) och hålrumshalt (via uppmätta skrym- och kompaktdensiteter).

Ingen variant av de undersökta metoderna för kvalitetskontroll redovisade klart mindre variationer eller avvikande värden. I princip är variationen hos analyserade parametrar lika stor inom en provtagningsvariant som hos prover från samma tillverkning, tagna på olika platser i produktionsledet. Vad gäller valet av provtagningsplats visar undersökningen att detta inte har så stor betydelse. Huvudsaken är att prover tas ut på ett noggrant och likartat sätt från gång till gång. Det är viktigt att hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet vägs in vid val av provtagningsplats. Eftersom spridningen är stor i hålrumshalter som bestämts på laboratorium med Marshallmetoden, bör bedömning och reglering göras utifrån medelvärden av Marshallhålrumshalter, om denna metod överhuvudtaget skall användas.