Projekt 14317 Pågående Revidering av europeisk standard för sprutbetong SS-EN 14487

Projekttid

Sammanfattning

Användning av standarder underlättar för såväl byggherrar, projektörer som industri. Standarder används för att effektivt kunna beskriva produkters och tjänsters egenskaper på ett sätt som möjliggör en rättvis, bred och öppen konkurrens. Inom Sverige har SIS (Swedish Institute of Standards) ansvar för att internationella standarder liksom specifikt svenska standarder tillhandahålls, översätts och uppdateras.

CEN har uppgiften att komma fram till gemensamma standarder inom Europa. När standarder skrivs eller förändras måste svenska synpunkter tillvaratas så att våra särintressen beaktas. Under flera år har Tommy Ellison, Besab AB, medverkat i arbetsgruppen CEN/TC 104/WG 10 Sprayed concrete som svensk representant och expert sprutbetong, samt i SIS Tekniska Kommitté TK-190 Betong.

Tommy Ellisson, Besab, har hittills bevakat detta för Sverige men nu valt att sluta (pga pension) och föreslagit Iad Saleh, NCC Sverige AB som ersättare. Ansökan avser finansiering för Iad Saleh för att fortsätta bevaka Svenska branschintressen beträffande sprutbetong.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare