Projekt 14316 Pågående Riktlinjer rörande försenad ettringitbildning i klimatförbättrad betong

Projekttid

Sammanfattning

Betongkonstruktioner som utsätts för höga temperaturer i ett tidigt skede kan drabbas av försenad ettringitbildning (DEF). DEF är ett fysiokemiskt fenomen som resulterar i en skadlig expansion. När kristallisationstrycket hos den ettringit som bildas överstiger betongens draghållfasthet orsakar det sprickbildning som sänker betongens mekaniska prestanda och beständighet.Alternativa bindemedel (s.k. SCM) används för att ersätta delar av cementet i betong för att minska koldioxidavtrycket. Trenden att använda höga ersättningsnivåer av SCM och kombinera dem med till tertiära bindemedel i betong blir allt vanligare i spåren av klimatkrisen. Kunskapen om hur de nya bindemedlen påverkar risken för- och konsekvenserna av DEF är dock knappa.

Idag finns det inga standardiserade metoder, riktlinjer eller rekommendationer för provning av cementbaserade material avseende DEF i Sverige. Ambitionen för detta projekt är att upprätta svenska riktlinjer för att undvika DEF-relaterad sprickbildning samt att föreslå en rekommenderad provningsmetodik för validering av nya bindemedelsammansättningar i framtiden.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare