Projekt 12668 Avslutat Utformning av sidoområden med hänsyn till vägens livscykelkostnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Singelolyckor är en av de vanligaste olyckstyperna som förekommer på det svenska vägnätet. Beroende på utformningen av vägen, förekomsten av vägräcke och slänten på sidoområdet kan förloppet av en avkörningsolycka leda till svåra skador och även dödsfall. Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att öka trafiksäkerheten genom att utforma det optimala sidoområdet baserat på en livscykelkostnadsanalys (LCC-analys).

De frågeställningar som har besvarats under projektets utförande är:
(1) Beskriv de nuvarande tekniska lösningar för sidoområdets utformning och de olika typer av räcken som används i Sverige.
(2) Komplettera en befintlig matematisk modell som har tagits fram för beräkningar av livscykelkostnader för olika sidoområden.
(3) Beräkna och jämför livscykelkostnader för sidoområdet med räcken och utan räcken.

Genom att utföra en dokumentanalys på de nuvarande riktlinjer och bestämmelser kunde alla nuvarande tekniska lösningar för sidområdets utformning och olika räckestyper beskrivas. De nuvarande tekniska lösningar som finns för att utforma sidoområden är både enkla och mycket effektiva, och riktlinjerna som finns för utformning av sidoområden är också omfattande och lätta att förstå.

En matematisk modell för beräkning av livscykelkostnader av olika räckestyper hade redan tagits fram. Denna modell kompletterades för att kunna användas både på sidoområdet med och utan räcken. För att få fram de samhällsekonomiska kostnaderna var det nödvändigt att använda STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för att räkna ut hur ofta avkörnings- och påkörningsolyckor i räcken leder till skador och dödsfall vilket blir stora kostnader för samhället. Efter att modellen kompletterats kunde en analys utföras för att få fram livscykelkostnader för ett sidoområde med och utan räcken.

Resultatet visade att det finns ett tydligt samband mellan släntens lutning, fyllnadshöjden och graden till vilken kostnaderna stiger. Denna brytpunkt är mycket beroende på en rad faktorer så som markpriset, förekomsten av berggrund i området och om friktionsmaterial behöver behandlas. En flackare slänt medför en ökning av både volymerna av material samt area mark som behöver inlösas, medan en brant slänt med räcken kan medföra högre samhällsekonomiska kostnader på grund av påkörningsolyckor med räcken samt högre drift-och underhållskostnader.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utformning av sidoområden baserat på livcykelkostnader", Hawsheen Karim, Svevia, och Alexander Graham Sandercock, Tekniska högskolan i Jönköping (61 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare