Projekt 12053 Avslutat Upphandling med funktionsbaserade kriterier och mätmetoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Detta forskningsprojekt innebar utveckling av ett grundläggande system för funktionsbaserade specifikationer och upphandling. Systemet kommer att kunna användas för typiska överbyggnader med 1500-2000 ÅDT eller högre och möjliggöra bestämning av återstående livslängd hos nya och rehabiliterade överbyggnader. Ett huvudkrav är att vägen ifråga är en byggd väg med adekvat dränering.
Arbetet var kopplat till mätningar på vägytan av parametrar som ojämnhet, spårbildning och sprickbildning utförda inom ett VTI-projekt. Denna koppling gav förutsättningar för överföring av det aktuella systemet till ett mekanistiskt funktionsrelaterat system.
Mer specifikt har projektet fokuserat på utveckling och utvärdering av lämpliga funktionsbaserade kriterier liksom utvecklingen av lämpliga analysmetoder för bestämning av den sanna återstående livslängden hos en beläggning.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Implementation and Evaluation of an HMA Fracture Mechanics Based Design Module", David Gullberg, KTH (fem sidor och två vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB / Henrik Sjöholm
Projektledare