Projekt 6032 Avslutat Internutbildning i entreprenadföretag - kursmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I dag påtalas ofta vikten av utbildning och kunskap för tillträde till arbetslivet. Av yrkesmannen har traditionsenligt huvudsakligen fordrats praktisk yrkeskunskap, men successivt har kunskapsbehovet vidgats till att omfatta inte bara insikter i vissa lagar, regler och föreskrifter som styr verksamheten utan också kunskap i sådant som redovisning, ekonomi och dokumentationsförfarande.

Detta beror bland annat på de alltmer avkortade projekttiderna som leder till ökande krav på effektiv planering och förmåga till snabba resursomställningar. Kraven på ekonomi och dokumentation har skärpts och därmed ökar också kraven på en striktare styrning av verksamheten. Något som i sin tur medför behov av utbildning av personalen i såväl interna som externa rutiner och föreskrifter.

Syftet har varit att skapa ett underlag för grundläggande utbildning om företagandets former och villkor, marknadsföring och ekonomi samt styrning av arbetsmiljö och kvalitet, anpassat för ansvarsmontörer, arbetsledare och yngre projektledare verksamma inom industrirörbranschen. Arbetet har delfinansierats av SBUF och har genomförts av Calor Industri AB i samarbete med företagen inom Föreningen Industrirörentreprenörerna.

Projektet har omfattat:
- analys av behovet av grundläggande kompetens för ansvarsmontörer och arbetsledande personal idag och i framtiden, baserad på intervjuer med företrädare för industrirörbranschen
- granskning av kursmaterialet "Rätt kompetens i VVS-företag" (se SBUF informerar 96:13)
- utarbetande och sammanställning av kursmaterial
- genomförande av pilotkurs
- utvärdering av kursens innehåll, nivå och omfattning

Pilotkursen genomfördes i två block om tre respektive två dagar och innehöll avsnitten:
1. Företagsekonomi
2. Företaget och lagstiftningen
3. Företagets organisation
4. Marknadsföring
5. Kontrakt
6. Kvalitet
7. Arbetsmiljö
8. Branschavtal, normer och standarder

Fjorton arbetsledare och ansvarsmontörer deltog, två eller tre från vardera av de sex företag som ingår i Föreningen Industrirörentreprenörerna. Efter utbildningen ombads deltagarna att besvara en enkät. Av svaren kan utläsas att kursmålet i stort sett uppnåtts, kursdokumentationen var bra, avsnittens inbördes omfattning var tillfredsställande samt att genomförandetakten var lagom.

Kursmaterialet "Entreprenörskap - industrirör" är så generellt att det är tillämpligt för hela rörbranschen och inte bara för industrientreprenörer. Materialet bör också kunna tjäna som modell för utbildning av motsvarande personalgrupper i andra företag i byggbranschen. Det tillgängliga materialet kan användas för utbildning i företagens egen regi, men kräver då hjälpmedel i form av lärarhandledningar, OH-bilder och liknande.