Projekt 12993 Avslutat Brandstopp i byggnadskonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Bristande brandteknisk funktion hos byggnadstekniska detaljlösningar är ofta en starkt bidragande orsak till brandspridning. Flera incidenter de senaste åren visar tydligt att byggsystem med hålrum kan ha stor inverkan på brandförloppet och medföra stora egendomsskador i allatyper av byggnader. Befintliga rekommendationer om att brandstopp måste installeras i hålrum för att hindra att dolda bränder uppstår och sprids mellan brandceller följs tyvärr ofta inte inom praktiskt byggande.

Syftet med projektet är att utveckla en lämplig metodik för att verifiera funktionen hos olika typer av brandstopp i byggnader, att dokumentera funktionen hos några typer av brandstopp enligt relevant metodik och att ge underlag för riktlinjer om hur brandstopp ska utformas och användas. Resultaten ska även kunna användas för att bedöma befintliga detaljlösningar.

Arbetet har inriktats främst på brandstopp för hålrum i modulhus. Olika typer av brandstopp för sådana hålrum har studerats bland annat genom provningar i modellskala. Befintlig provningsteknik har vidareutvecklats och en reviderad metodik har föreslagits.

Som ett första resultat för praktisk användning har riktlinjer tagits fram för hur brandstopp ska utformas och användas i modulkonstruktioner. De främsta målgrupperna är bygg- och byggmaterialindustrin samt brandkonsulter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brandstopp i byggnadskonstruktioner", Alar Just, Daniel Brandon och Birgit Östman, samtliga SP Hållbar samhällsbyggnad.

Projektansvarig
  • Lindbäcks Bygg AB
Projektledare