Projekt 11410 Avslutat Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Projektet syftade till utveckling och förbättring av metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar med särskilt fokus på armerade betongkonstruktioner i saltvatten. Omfattade kartläggning av metoder för tillståndsbedömning, förstörande och icke-förstörande undersökningar, beskrivning av klimatpåverkan, prognos av förändringsprocesser och kvarvarande livslängd före och efter åtgärder, kontinuerligt underhåll, reparation och förstärkning (inklusive fiberkompositer).

Slutrapporten utgörs av licentiatuppsatsen "Chloride profiling in marine concrete - Methods and tools for sampling", Henrik Wall, LTH (43 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare