Projekt 13125 Avslutat Utredning optimal konditionering och provnings-temperatur vid bestämning av vattenkänslighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vattenkänslighet är en viktig metod för att bedöma vidhäftningsegenskaper av asfaltmassa. Den visar hur känslig asfaltmassan är i närvaro vatten. I Sverige brukar man utföra testet enligt Trafikverkets krav på färdigt lager av asfaltmassa enligt TRVMB704 där konditionerings-/provningstemperatur skiljer sig åt mot aktuell SS-EN 12697-12 Metod A. Konditionerings-/provningstemperatur i TRVMB704 är bestämd till 10°C och i SS-EN 12697-12 Metod A får man fritt välja temperatur mellan 5°C-25°C.

Val av denna temperatur har en viss inverkan på ITSR (Indirect Tensile Strength Ratio) resultat och kan ge olika resultat för en och samma asfaltmassa. I samband med att SS-EN 12697-12 är ute på 5-års översynen finns en möjlighet att enas om en gemensam konditionerings-/provningstemperatur. Detta projekt avsåg att bidra till vilken konditionering-/provningstemperatur vid bestämning av vattenkänslighet som skulle vara mest lämplig.

Följande slutsatser kan dras från detta projekt:
- Konditionerings- och tempereringstemperaturen har ingen större betydelse vid provning av borrkärnor men har viss betydelse vid provning av Marshallprovkroppar där temperaturen 10°C ger ett lägre värde än 15°C och 15°C ger ett lägre värde än 25°C (hos alla 4 bitumensorter).
- Vid analys av Marshallprovkroppar syns en tydlig trend att hårdare bindemedel ger ett bättre ITSR-tal än ett mjukare bindemedel.
- Vid testning av Marshallprovkroppar märktes att ju mjukare bitumensort i massan desto större inflytande av konditioneringstemperatur på ITSR värde.
- Ingen skillnad på ITSR-talet kunde visas mellan sågade och osågade Marshallprovkroppar.
- Spridning i hålrumshalter hade ingen större betydelse i brottlast (inom grupper) vilken betyder att det inte är den avgörande faktorn för vattenkänsligheten (enligt SS-EN 12697-12).
- Val av tillverkningsmetod har stort inflytande på ITSR resultaten (Marshallprover har helt olika resultat jämfört mot borrkärnor).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utredning optimal konditionering och provningstemperatur vid bestämning av vattenkänslighet", Patryk Witkiewicz, Skanska (39 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • SKANSKA SVERIGE AB
Projektledare