Projekt 14005 Avslutat Vätskesystem, få till mer hållbara värme- och kylsystem (livslängd/energi)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet är att kartlägga hur driftsättning och underhåll av vätskeburna system (värme/kyla) utförs idag samt identifiera de felkällor som kan leda fram till förtida korrosion med tillhörande negativa effekter på energianvändning, inomhusmiljö samt underhållskostnader samt att undersöka de möjligheter som finns för att eliminera dessa.
Först därefter bör en injustering utföras, eftersom den då har goda förutsättningar att uppnå korrekta och stadigvarande resultat. En korrekt injusterad anläggning är viktig för att vi skall kunna minimera energianvändningen i fastigheterna och i arbetet med att nå de uppsatta miljömålen för Sverige genom att fjärrvärmenäten uppnår en bättre avkylning.
Vidare skall vätskesystemen under drift/förvaltningsfasen undersökas. Vad kan göras för att upprätthålla den tänkta funktionen i systemen och förbättra dess hållbarhet och energieffektivitet. Beläggningar och korrosion kan påverka systemens livslängd och energiprestanda i stor utsträckning om inte man har kontroll på om och hur vätskan och rörsystemen "åldras".

Projektansvarig
  • Klimatrör i Stockholm AB
Projektledare
Relaterade projekt