Projekt 6019 Avslutat Tunnelborrdata för geologiska prognoser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Moderna borraggregat för undermarksbyggande har ofta system för kontinuerlig registrering av borrparametrar som borrsjunkning, matartryck och rotationstryck. Tolkningen av den stora mängden data är dock svår, och det är önskvärt att relatera registrerade borrparametrar till den aktuella geologin.

Syftet har varit att studera ett driftsanpassat tolkningssystems potential ur produktionssynpunkt. Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Skanska Anläggning AB i samverkan med avdelningen för tillämpad geologi vid Luleå Tekniska Universitet. Praktiska fullskaleförsök har gjorts i Hallandsåsprojektet under 1997.

Metoden har - trots skepsis hos en del praktiker till att börja med - visat sig ge flera fördelar:
- leder till god överensstämmelse mellan prognostiserad hårdhet och verklig vittringsgrad
- tar ingen extra tid vid stuffen och stör därmed inte produktionen
- analys av borrdata och uppritning av resultat tar några minuter på PC direkt efter borrningen
- tillåter loggning av olika slags hål utan extrakostnad för borrning
- samlar in data automatiskt, utan närvaro av geolog för sondering
- möjliggör att uppritade resultat används som geologisk dokumentation
- ger stort antal datapunkter som underlag för vidare statistisk analys.

Några eventuella begränsningar kan noteras:
- metoden är en punktundersökning längs borrhålen, och volymer mellan dessa analyseras endast genom interpolering
- korrelationen mellan borrparametrar och bergets egenskaper är inte fullständig
- analysmodellen måste kalibreras för varje enstaka projekt, baserat på den aktuella korrelationen mellan borrparametrar och bergegenskaper.

Det bör framhållas att det geologiska informationsflödet blir mycket mer strukturerat, vilket skapar ökat engagemang hos bergarbetarna och minskar risker för misstag på grund av bristande kommunikation.