Projekt 12134 Avslutat Ett långsiktigt hållbart Uppsala - Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att:

1. Undersöka möjligheterna att genomföra en tävling - FunCity 2050 - bland skolelever i Uppsala som går ut på att ta fram förslag på hur hela eller delar av det planerade bostadsområdet Funbo ska utformas för att vara långsiktig hållbar.

2. Kartlägga den nuvarande planprocessen genom att följa ett konkret byggärende genom hela processen och identifiera eventuella möjligheter till framtida förbättrings- och effektivitetsåtgärder.

3. Undersöka förutsättningar och former för en plattform där den lokala byggsektorn och dess behov kan möta och få ta del av den kunskap och kompetens som finns inom SLU och Uppsala Universitet.

4. Ta fram ett utvecklingsprogram för att realisera begreppet "Hållbart resande" och undersöka om de idéer som förts fram i det tidigare SBUF-projektet Fantastisk parkering (11428, 11641) kan integreras i detta program och bidra till en framtida stadsutveckling.

5. Kartlägga möjliga konkreta utvecklingsprojekt som kan bedrivas som samarbetsprojekt mellan de parter som engagerar sig i programmet.

Moment 2 genomfördes som ett examensarbete i samarbete med Uppsala Universitet. Övriga moment genomfördes genom intervjuer med representanter för den lokala byggsektorn och den kommunala verksamheten, workshops med mindre arbetsgrupper och ett större öppet seminarium.

Projektet redovisades i form av ett program för byggsektorns bidrag till ett långsiktigt hållbart Uppsala baserat på resultaten av delmomenten 1-5.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ett långsiktigt hållbart Uppsala - Förstudie", Lars Svensson, Sh Bygg, Björn Sigurdsson, Uppsala Kommun, och Ove Lagerqvist, Prodevelopment (12 sidor).

Projektansvarig
  • Sh bygg, sten och anläggning AB
Projektledare