Projekt 11057 Avslutat Tillsatsmedel och bindemedels inverkan på lågtemperaturegenskaper hos en beläggning

Projekttid

Sammanfattning

Har analyserat hur olika bindemedel, tillsatsmedel och asfaltgranulat påverkar en asfaltbeläggningsmassas möjligheter att motstå temperaturspänningar.

Redovisningen utgörs av rapporten "Tillsatsmedel och bindemedels inverkan på lågtemperaturegenskaper hos en beläggning", Lars Jansson och Erik Malmqvist, Skanska (12 sid jämte bilaga).

Projektets resultat är entydiga. Ett hårdare bindemedel ökar styvheten hos de aktuella masssatyperna (AG 16 och ABS 16). Hög halt av cement eller hydratkalk i asfaltmassan ger inte någon signifikant skillnad i brottemperatur. Inget tyder på att lågtemperatursprickor blir mer vanliga i asfalten vid tillsats av cement eller hydratkalk i mängder <2 %.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Lars Jansson