Projekt 12004 Avslutat Toleransnivåer för industrialiserat byggande

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Många problem på byggarbetsplatsen beror på att toleranserna är dåligt samordnade. Olika material, olika tillåtna toleransmått, osäkerheter i mätningar och bristfällig samordning i ett projekts upphandlingar orsakar fel och brister som är resurskrävande att korrigera. Dålig erfarenhetsåterföring från produktionen medför att en grundläggande insikt om toleranssamordning inte bildas. Därför når inte denna värdefulla kunskap de som arbetar med projektering och tillverkning. Under byggproduktionen är det vanligt att på plats justera felet till något som är acceptabelt. Allt som inte är genomtänkt under projekteringen måste lösas under produktionen ute på plats och det är inte sällan korrigeringsarbeten tar mycket av den dyrbara produktionstiden i anspråk. Det kan dessutom vara så illa att konsekvenserna av de korrigeringsarbeten som gjorts inte uppmärksammas och åtgärdas. Det kan exempelvis vara: köldbryggor som uppstår, ljudkrav som inte uppfylls, brandväggar som inte uppnår rätt brandklass, oplanerade belastningar på konstruktionen etcetera.
Syftet med projektet var att utföra en sammanställande kartläggning av orsaker till toleransproblematiken. Syftet är också att identifiera förekomsten och påverkan av en bristande toleranshantering och på så sätt också kunna hitta åtgärder till problemet.
Projektet visade att det finns problem med toleranshanteringen i byggprocessen. Många av de intervjuade menade att toleranstänkandet borde få högre prioritet. De främsta problemen med toleranshanteringen kan indelas i tre kategorier:
(1) organisation, samordning och rutiner (den kategori som har störst effekt)
(2) bristande kunskap
(3) otydliga kvalitets- och toleranskrav

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Behovet av en effektivare toleranshantering i byggprocessen", Monika Jingmond, LTH (76 sidor och fyra vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Strängbetong / Johnny Ståhl
Projektledare