Projekt 13078 Avslutat Återvinning i beläggning med polymermodifierat bitumen, Etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Återvinning av asfaltgranulat för användning i asfalt är ett prioriterat mål av både beställare och entreprenörer. Det ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar till nytta för alla. En förutsättning för detta är dock att beläggningens tekniska egenskaper inte väsentligt försämras.
Av försiktighet accepterar Trafikverket för närvarande en inblandning av högst 10 % asfaltgranulat i asfaltmassa tillverkad med polymermodifierat bitumen om inget annat anges i kontraktshandlingarna.
Projektets övergripande syfte var att undersöka hur olika halter av återvunnet asfaltgranulat påverkar polymermodifierad asfalt för att om möjligt öka halten över nuvarande tillåtna 10 %. Syftet uppnåddes delvis genom att i laboratorium utvärdera egenskaper hos polymermodifierat bitumen (PMB) blandat med olika halter återvunnet bitumen. Målet var att undersöka vilka halter av återvunnet bitumen som kan användas utan att blandningen faller utanför specifikationen. Projektet omfattade laboratorieanalys av återvunnet och polymermodifierade bindemedel och flera olika blandningar av dessa. Bitumenblandningarna motsvarade de proportioner som erhålls vid tillsättning av återvinningsgranulat med 0 %, 10 %, 20 % och 40 % och de PMB som användes var SBS 45/80-55, SBS 40/100-75 och EBA 45/90-55.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Återvinning i beläggning med polymermodifierat bitumen, etapp 1", Eric Oscarsson, Skanska (38 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare