Projekt 13262 Avslutat Datorbaserat verktyg för effektiv LCA-analys av prefab-konstruktioner i betong - ett “proof of concept”-projekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Utgångspunkten för detta projekt var att hitta en snittyta mellan det befintliga arbetsflödet för prefabricerade betongelement och problematiken kring att ta fram miljöbedömningar. I denna snittyta skulle ett digitalt verktyg skapas och utvärderas mot branschens dagsläge.

Projektet syftade till att skärpa branschens fokus och illustrera möjligheterna med att kunna göra miljöbedömningar som baserar sig på data tillgängliga i just det skede som projektet befinner sig. Nackdelarna med att miljöbedömningar idag oftast görs i slutet eller mitt under pågående projektering kan på så vis undvikas. En annan viktig aspekt i projektet var att kunna likställa bedömningen av miljö med budget och tidsplaner. Med ytterligare en dimension i beslutsunderlaget finns det möjlighet att tidigt identifiera vilka beslut som måste tas samt kunna följa upp och se resultatet.

För att kunna skapa ett verktyg för LCA-beräkningar som var relevant för prefabricerade betongelement genomfördes intervjuer med aktörer inom prefabricerad betongelementtillverkning, materialspeciallister, byggherrar, myndigheter, miljöorganisationer, konsulter och mjukvarutillverkare inom LCA. Därefter kunde ett generellt mjukvarukoncept designas och implementeras. Verktyget testades slutligen mot ett existerande Excel-verktyg för att validera resultat.

Resultatet visar på stor potential att koppla samman programvaran IMPACTs detaljrika databas med en snabb och effektiv miljöberäkningstjänst som OneClickLCA levererad av Bionova Ltd. Dessutom visar projektet på hur inköpsprocessen, konstruktionsprocessen och tillverkningsprocessen av ett prefabricerat element kan kopplas samman och därigenom göra miljöbedömningar möjliga, snabbt och effektivt med en tydlig källa till den data som använts i beräkningarna.

Slutsatserna av projektet var att inköpsprocessen har stor påverkan på vilka artiklar som tillgängliggörs för en konstruktör och fabrik. Detta avgör implicit viktiga faktorer som påverkar miljöbedömningen i form av transportavstånd och vilka råmaterial och processer som används vid framställningen av artikeln. Dessutom visar modulen att komplexiteten i arbetsflödet, från arkitektens plan till fabrikens produktion, kan överbryggas och miljöbedömningar är möjliga att genomföra i ett tidigt skede när få detaljer är slutligt bestämda för att förfinas längs vägen. I dag arbetar modulen endast med självdeklarerade Environmental Product Declarations (EPD) innehållandes miljöbedömningar om råmaterialutvinning (A1), transport till fabrik (A2) och produktion i fabrik (A3).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Datorbaserat verktyg för effektiv LCA-analys av Prefab-konstruktioner i betong", Christoffer Jonsson, StruSoft AB (22 sidor).

Projektansvarig
  • Abetong AB
Projektledare