Projekt 13291 Avslutat Transport av lösta ämnen i framtidens betong med nya bindemedel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Livslängdsmodeller kan användas för att prognostisera vad som händer i material över tid, men för att modellerna ska kunna ge tillförlitliga prognoser krävs grundläggande förståelse för de underliggande fysikaliska och kemiska relationerna i materialet. I detta projekt undersöktes dessa fysikaliska relationer experimentellt.

Projektet är uppdelat i två studier där fuktberoendet hos jondiffusion respektive jonkonvektion undersöktes. ”Konvektion” innebär att de lösta ämnena, jonerna, följer med vattnet/fukten då denna transporteras.

De uppmätta klorid- och fuktprofilerna diskuterades i relation till fuktberoende materialegenskaper, såsom kloriddiffusionskoefficienter, fuktdiffusionskoefficienter, kloridbindningskapacitet och desorptionsisotermer, men något entydigt samband mellan dessa och kloridprofilerna kunde inte identifieras. Istället visade studien att bindemedlets sammansättning är den egenskap som tydligast påverkar inträngningsdjupet av klorid. De uppmätta materialegenskaperna är dock alla viktiga parametrar för prognostisering av kloridinträngning och alla dessa materialegenskaper påverkas av bindemedelssammansättningen.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Experimental studies of ion transport in cementitious materials under partially saturated conditions", Nilla Olsson, Lunds Univeritet (63 sidor, 5 vetenskapliga artiklar och en sammanfattning på svenska).

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt