Projekt 1120 Avslutat Kvalitetsfel i rörbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Projektsyftet har varit att för VS-installationer klarlägga de vanligaste typerna av fel. Resultaten är tänkta att användas av beställare, projektörer och rörinstallatörer för egenkontroll och för bättre planering och utförande.

Projektet har finansierats av SBUF via Collianders Rör AB och samordnats av Rörfirmornas Riksförbund. Tre undersökningar har gjorts inom projektet för att kartlägga fel:
- Sju dagkontrollantdagböcker har granskats. Här hittas fel som har allvarliga följder för funktion och kostnad.
- Nio slutbesiktningsprotokoll har bearbetats. Här hittas brister i och saknade leveranser, liksom många småfel som bottnar i slarv eller glömska.
- Enkätsvar från 28 rörentreprenörer gör det möjligt att identifiera de vanligaste felen i produktionen.

Enligt dagböckerna är de vanligaste felen
- Läckage
- Sakvara saknas eller outfört arbete
- Dåligt utförande/hantverk
- Samordningsfel

Konstruktionsfel:
- Utrymmessamordningsfel, måttkontrollfel
- Felaktig eller otydlig ritning
- Felaktig eller otydlig beskrivning

Montagefel:
- Svetsfel
- Diverse slarvfel
- Läckage i Cu-rörkopplingar
- Läckage i flänsförband
- Måttfel i rörmontage
- Rörupphängningsfel

Slutbesiktningsanmärkningarna gör det möjligt att identifiera orsaker. När ett fel har uppkommit, kan man fråga vem som bär det direkta ansvaret (se också informationsbladets baksida). Det egna företaget dominerar. Brister i administration (inköp, planering och liknande) och i arbetsledning bär ansvar för 4 % resp. 26 % av anmärkningarna, 51 % hör ihop med montering. Resterande anmärkningar har sina rötter utanför det egna företaget: isoleringsutförande (9 %) och materialleveranser (10 %).

Orsakerna till besiktningsanmärkningar kan också delas in i två huvudgrupper
1. bristande kompetens (teoretisk kunskap och hantverksskicklighet)
2. bristande intresse och engagemang (slarv, glömska etc).
Kompetensbrist svarar för 12 % av anmärkningarna. Bristande intresse och engagemang ligger bakom resten av anmärkningarna, 88 %.

Svaren på företagsenkäten pekar på följande vanliga fel:
- Läckande kopplingar
- Kollision med andra installationer
- Rörmontagefel - upphängningar/smide
- Målningsskador radiatorer
- Läckage i svets, lödfog, fläns
- Felleverans av material
- Avsättningar - måttfel

Det viktigaste rådet är att göra uppföljningar av egna kvalitetsfel:
- Registrera och följ upp de viktiga felen!
- Visa på de vanliga felen och diskutera dem!
- Bygg upp egenkontroll där det är effektivt!