Projekt 1044 Avslutat Reparationsmetoder för betongskador på parkeringsdäck

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

En skadeinventering av parkeringsdäck i Göteborg visade att de flesta P-däck från före 1975 är i behov av reparationer (se SBUF informerar 91:08). I detta fortsatta projekt har syftet varit att belysa olika reparationsmetoders allmänna förutsättningar och tillämpbarhet.

Projektet, som initierats av FoU-Väst, har drivits med stöd från SBUF och BFR i en arbetsgrupp med representanter för Skanska Teknik AB, Betongsprutnings AB BESAB och Färdig Betong AB.

En specialstudie av kloridutdrivning har utförts vid avd, för byggnadsmaterial, CTH, som även medverkat i arbetsgruppen. Prover borrades ut ur tio för ändamålet gjutna betongplattor, vars överskikt hade tillsatts olika mängder natriumklorid.

I en fördjupad utredning redovisas försök med elektrokemiskkloridutdrivning. Den medför sämre förankring av armeringen, men har utförts kommersiellt i ett flertal länder. Erfarenheter finns från flera svenska objekt.
Rapporten betonar hur viktigt det är att kontrollera och förhindra utveckling av armeringskorrosion. Karbonatiseringsdjup, kloridhalt, sprickor, urlakningsskador och frysskador bör kartläggas. En första undersökning bör göras 10-15 år efter P-däckets tillkomst och därefter följas upp vart femte år. Förebyggande åtgärder kan då sättas in så att reparationskostnaderna minimeras.

I rapporten utvärderas olika reparationsmetoder ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Reparationer av golv, tak, balkar och pelare i P-däck av platsgjuten betong har studerats. För däck som skadats av kloridinträngning, karbonatisering, sprickbildning finns ett antal reparationsmetoder att välja mellan. För varje reparationsmetod anges de olika arbetsmomenten. Kostnader för varje metod har uppskattats och lagts till grund för en nuvärdesberäkning som omfattar reparationer under 45 år.