Projekt 11242 Avslutat Stabilisering i sulfidjord - fullskaleförsök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om stabilisering av sulfidjord är en bra metod ur miljö- och kostnadssynpunkt. Projektet omfattade försök i laboratorium och i fält. Samarbete med Ramböll AB och LTU. Samfinansiering med Vägverket, Banverket och Botniabanan AB.

Några av projektets slutsatser (totalt nio slutsatser redovisas i punktform i rapporten):
? Hållfastheten som uppnåtts i fält visar på att djupstabilisering i sulfidjord är en möjlig metod för väg- och järnvägsbyggnation. Undersökningar i både laboratorium och fält är dock nödvändiga.
? Pelarsonderingar med spetskraftsmätning visar repeterbara resultat och det är lämpligt att utföra mätningarna på det sättet.
? Kemiska parametrar hos den naturliga jorden bör undersökas.

Slutredovisningen utgörs av SGI rapport "Djupstabilisering i sulfidjord - laboratorie- och fältstudie", Yvonne Rogbeck, SGI (37 sidor och bilagor, daterad 090115).

Projektansvarig
  • Hercules Grundläggning AB
Projektledare