Projekt 12064 Avslutat Klimatkyla i närtid och framtid för bostäder och lokaler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Installation av klimatkyla blir allt vanligare för att hålla ett gott inomhusklimat i lokaler, men efter ett flertal varma somrar finns det nu också tecken på att klimatkyla även håller på att introduceras på bostadsmarknaden. I lokaler visar ett flertal studier att produktiviteten förbättras med en god termisk komfort. I framtiden förväntas en ökad efterfrågan på bostäder med klimatkyla som främst beror på en ökad efterfrågan på en god termisk komfort.
Syftet med projektet var att analysera nuvarande marknad och framtida potential för klimatkyla i lokaler och bostäder. Projektet fokuserade på potentialen för klimatkyla genom att analysera förutsättningarna för komfortkyla - bland annat genom ändrade regler och direktiv - och hur den skall produceras och distribueras på bästa sätt. Analysen lades till grund för förslag på ett antal konkurrenskraftiga systemlösningar som är långsiktigt hållbara ur ett miljö-, ekonomiskt och energimässigt perspektiv. Projekt var en systemstudie som omfattar klimatkyla i ett helhetsperspektiv, där produktion, distribution och användning beaktas. Projektet gör en bedömning av marknadspotential för klimatkyla i dagsläget, om 5 år och 15 år. Vidare lämnas förslag på systemlösningar innefattande både produktion och distribution samt en kravspecifikation för bostäder respektive lokaler som kan ligga till grund för utveckling av nya framtida systemkoncept, till exempel inom ramen för en teknikupphandling. Projektet har utförts i samarbete med representanter från värmepumpstillverkare, husägare och husbyggare, samt energibolag med flera.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2010:50 "Nästa generations klimatkyla i bostäder och lokaler", Roger Nordman et al, samtliga SP (141 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare