Projekt 12333 Avslutat Test av kortare skärhållare till plogar, etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt syftade till att utveckla kortare skärhållare för en mer effektiv snöröjning på spåriga vägar, vilket medför lägre saltförbrukning. Projektet medför således ett miljövänligare vägunderhåll och en kostnadsreduktion för entreprenörerna.
Nyttan av resultaten från detta projekt kommer alla driftentreprenörer att kunna ta del av, och det kommer trafikanterna till del i form av förbättrat vägunderhåll.

Detta projekt är initierat av Branschgruppen för DoU som Trafikverket leder och där alla större driftentreprenörer är representerade.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kortare skärhållare, slutrapport av etapp 1", Claes Källqvist, GEKAB, Hans Sarsten, HDS Entreprenad HB, och Niclas Odermatt, Skanska (elva sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare