Projekt 13006 Avslutat Planering för effektivt byggande: Integration av bygg- och leveransprocesserna

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Linköpings Universitet. Forskningen som presenteras i denna avhandling har haft som mål att utveckla ett planeringsverktyg med tydliga processbeskrivningar för hur planeringen ska gå till, en organisation som ska genomföra planeringen samt mätetal som kan användas för att se hur väl logistiken fungerar och eventuellt styra planeringen av den. Länge har man inom byggbranschen tampats med försenade leveranser av material, brist på tillit mellan entreprenörer och leverantörer och projekt som har dragit ut på tiden och kostnaden.

En förbättrad planering av materielleveranserna löser inte alla problem men kan lösa många av dem. Detta kan i sin tur leda till effektivare byggarbetsplatser, projekt som levereras i tid och håller kostnaderna, men framförallt större säkerhet i att material kommer på utsatt tid.

Resultatet är unikt på så sätt att den påvisar hur leverantörer, underentreprenörer och huvudentreprenörer kan samarbeta för att förbättra både materialflödet och byggprojektet som sådant. Tidigare forskning har oftast fokuserat på en av dem, antingen materialflödet utan insikt i hur projektet kan påverkas eller hur byggprojektet kan förbättras utan insikt i hur materialflödet kan påverka eller påverkas av förändringarna. Helhetsperspektiv är ledord som drivit denna forskning.

För att få en viktig förankring till byggbranschen har planeringsverktyget tagits fram tillsammans med viktiga aktörer som PEAB, NCC, JM, Arcona, Skanska, Paroc, Vedum, och Knauf-Danogips, Bygg-Ole och Marbodal. Detta har gett en bred förståelse för hur planeringen bör fungera. Metoder som har använts är platsbesök, intervjuer, litteratursökning och fokusgrupper.

Slutredovisningen utgörs av tre rapporter med rubrik "Planering för ett effektivt byggande: Integration av bygg- och leveransprocesserna". Rapport 1 "Identifiering av problemområden, Micael Thunberg och Martin Rudberg, (åtta sidor), rapport 2 "Länkning av problemområden", Micael Thunberg och Anna Fredriksson (sju sidor) och rapport 3 "Ramverk för materialplaneringsförsörjning", Micael Thunberg (elva sidor).

Slutredovisningen utgörs även av doktorsavhandlingen "Developing a framework for supply chain planning in construction", Micael Thunberg, Linköpings universitet (82 sidor och 6 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare