Projekt 14307 Pågående Hållbar branschutveckling genom mätning och uppföljning av projektkvalitet

Projekttid

Sammanfattning

För att åstadkomma en hållbar utveckling av bygg- och anläggningsbranschen genom ständiga kvalitetsförbättringar av processer och arbetssätt krävs systematisk mätning och uppföljning av relevanta aspekter och nyckeltal vilket har visat sig vara en utmaning inom denna projektbaserade bransch. PQi (Project Quality index) är en vetenskapligt förankrad och grundligt statistiskt validerad mätmodell för mätning och uppföljning av projektets förutsättningar, arbetssätt och processer, arbetsklimat och säkerhetsklimat. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ett forskningsbaserat kunskapsunderlag som främjar systematisk och hållbar utveckling av bygg- och anläggningsbranschen genom statistiska analyser av insamlad PQi-data samt kvalitativa fallstudier inom organisationer som implementerat mätmodellen. Exempelvis kan analyserna undersöka samband mellan förutsättningsskapande metadata och andra faktorer relaterade till genomförande och resultat, detta med avsikt att hitta förklaringsmodeller som ökar insikten kring vad som påverkar projektkvalitet. Målet med forskningen är att baserat resultaten ta fram underlag som dels kan bidraga till branschöverskridande kunskapsutveckling, dels fungera som bas för att initiera nödvändiga förändringsarbeten kopplat till projektkvalitet på branschnivå. Underlaget kommer att innehålla rekommendationer kring vad och hur olika faktorer/variabler på övergripande nivå påverkar projektgenomförande och projektkvalitet i byggprocessen.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare