Projekt 13000 Avslutat En omhändertagande säkerhetskultur

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Den övergripande visionen som uttrycks i avsiktsförklaringen ("Tillsammans mot 0 olyckor") är tydlig - "0 allvarliga arbetsmiljöolyckor ". Rapporten, med stöd i insamlat underlag, bryter ned visionen till en mer konkret målbild för respektive processteg. Viktiga delar inkluderar ett mer aktivt ledarskap och tydligare erfarenhetsåterkoppling.

Verktygslådan för att nå målbilden inkluderar förslag till branschgemensamma koder samt cirka 40 åtgärder, fördelade på cirka 15 områden. De branschgemensamma koderna syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt till säkerheten och skapa en grund för förbättring av säkerhetskulturen. Koderna kan sammanfattas med att varje medarbetare ser till sitt eget personliga ansvar för säkerheten och uppmärksammar såväl brister som goda exempel. Åtgärdslistan kräver prioriteringar för att nå effekt. Rapporten har kategoriserat samtliga åtgärder efter uppskattad effekt och komplexitet. Det framgår tydligt att ett fördelat ansvar mellan branschens olika aktörer kommer att vara av stor vikt för att åstadkomma en förbättring av säkerhetskulturen. Nivån på åtgärder varierar och innefattar såväl justeringar av skyddsronder som struktur för systematisk erfarenhetsåterkoppling.

För att åstadkomma fortsatt förändring krävs framdrift av handlingsplanen och för att uppnå framdrift krävs utdelat ansvar, etablerade tidsramar och tydliga aktiviteter. Rapportens förslag till handlingsplan behöver därmed detaljeras ytterligare för att visa vem som ansvarar för vad samt när aktiviteten planeras att genomföras. Därefter behöver framdriften kommuniceras löpande för att skapa och bibehålla engagemang för handlingsplanen i hela branschen. Genomförs förändringen strukturerat och stegvis – samt att framgångar och förbättringar löpande kommuniceras – så ökar sannolikheten att nå uppsatta mål.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "En omhändertagande säkerhetskultur - Att förändra säkerhetskulturen i anläggningsbranschen", Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, samt David Åberg och Sven Draganja, bägge KPMG (30 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare